یکی از ابزارهای تامین انطباق نیروی انسانی سازمانها با تغییرات روز افزون، آموزش به شمار می آیدآموزش وبهسازی منابع انسانی باعث،بینش،بصیرت عمیق تر،دانش،معرفت بالاتر و مهارت های بیشتر انسانهای شاغل در سازمان برای اجرای وظایف محوله می شود ودر نتیجه موجب نیل به اهداف سازمان با کارایی بهتر وبیشتر می گردد

 واحد آموزش اتاق بازگانی ،صنایع،معادن وکشاورزی بیرجند در راستای  تحقق ماموریت  خود که  ارتقای سطح دانش وتوانایی مدیران وفعالین اقتصادی ،ارتقای توانمندی، آشنا نمودن اعضاء به وظایف ،اختیارات وتکالیف خود ،افزایش وایجاد دانش ومهارت های سرمایه ای می باشد برگزاری دوره های آموزشی کاربردی وحرفه ای در زمینه های بازرگانی وتجارت،بازاریابی وفروش،فن آوری اطلاعات وتجارت الکترونیک ،اقتصادی ومالی،اداری وسازمانی ،حقوق تجارت،دوره ویژه نمایشگاه وزبان انگلیسی (زبان انگلیسی گسب وکار )را ارائه نماید را دستور کار خود قرار داده است .،وبر پایه ی اصول اخلاق کسب وکار تلاش می کند بر میزان صداقت ،درستی ،رعایت عدالت واحترام به اعضاء به رشد وتعالی سازمانی خود بیافزاید و این ویژگی ها را جزء چشم اندازهای خود قرار دهد ،از اینرو امید می رود که امکان حضور هر چه فعال تر و موثرتر فعالان اقتصادی ،کارآفرینان وسایر علاقمندان به مباحث آموزشی  فراهم آید .

هدف ما ارائه آموزشهای اثر بخش است.